Skip to main content
Factsheet, 2015

Effektivare biogasproduktion med självseparerad gödsel

Bergström Nilsson, Sara; Asplund, Rebecka; Jeppsson, Knut-Håkan

Abstract

Genom att använda svämtäcket och bottensatsen i flytgödselbehållaren till biogasproduktion kan transportkostnaderna minska och metanproduktionen öka i biogasreaktorn. Att flytgödseln självseparerar i behållaren kan också utnyttjas för att optimera utnyttjandet av fosforn i gödseln. I detta faktablad redovisas resultaten från ett försök där flytgödsel från mjölk- och grisproduktion har självseparerat i minst 6 veckor. Mätningarna genomfördes i två flytgödselbehållare för mjölkproduktion, en behållare för integrerad grisproduktion och en för slaktgrisproduktion. Gödselprover togs på tre platser och på tre djup i gödselbehållarna och togs för både analys av metanproduktion och växtnäringsämnen. Gödseln i flytgödselbehållarna hade självseparerat när den stått orörd i 6 veckor. Svämtäcke och bottensats innehöll mellan 20-60% av fosforn i behållarna. De vattenlösliga näringsämnena kalium och ammoniumkväve fördelade sig jämnt i hela gödselvolymen. Genom att pumpa bort 30% av den tunnare gödselvätskan i mitten av behållaren med integrerade grisgödseln ökade den genomsnittliga metanpotentialen med ca 15% per ton gödsel för kvarvarande flytgödsel.

Keywords

Flytgödsel; Självseparering; Metanproduktion; Växtnäring; Mjölkproduktion; Grisproduktion

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2015, number: 2015:4
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Bergström Nilsson, Sara
The Rural Economy and Agricultural Societies
Asplund, Rebecka
Växa Sverige
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/65873