Skip to main content
Factsheet, 2014

Kustfiskövervakning i Öresund, 2014

Andersson, Jan

Abstract

Fisksamhällets sammansättning och funktion har inte förändrats under perioden 1999-2014. Ökande eller oförändrade fångster av dominerande arter har bidragit till en ökning i den totala fångsten av alla fiskar. Ål, skrubbskädda, torsk och tånglake har dominerat bland fiskarna. Strandkrabbor svarade dock för cirka 80 % av alla individer i fångsterna från 1999 till 2014. Ål dominerade bland de större fiskarna i fångsten, med undantag för 2010, då större torskar var vanligare. Ålarnas medellängd har ökat över tid, vilket kan vara en effekt av minskat fisketryck och/eller en vikande rekrytering av ålyngel.

Keywords

Kustfisk; Miljöövervakning; Öresund; Ål; Torsk; Skrubbskädda; Tånglake

Published in


Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Andersson, Jan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

Associated SLU-program

Use of FOMA data

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/65972