Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2014Open access

Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2012/2013 : årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Typomården på jordbruksmark

Stjernman Forsberg, Lovisa; Kyllmar, Katarina; Andersson, Stefan; Johansson, Göran; Blomberg, Maria

Abstract

Inom mätprogrammet Typområden på jordbruksmark undersöks 21 små jordbruksdominerade avrinningsområden för samband mellan jordart, klimat, odling och vattenkvalitet i bäck och grundvatten. Mätningar av kväve och fosfor har i de flesta områdena pågått i över 20 år. Programmet ingår i den svenska miljöövervakningen på jordbruksmark med Naturvårdsverket som ansvarig myndighet. I denna rapport redovisas resultat för det agrohydrologiska året 2012/2013. För varje typområde redovisas i denna rapport bl.a. flödesvägda årsmedelhalter, transporter och av‐ rinning. Väderleken redovisas översiktligt för olika delar av Sverige. Grödfördelning redovisas för nationellt under‐ sökta typområden (8 st). År 2012/2013 blev torrare än normalt i flera typområden lokaliserade i den sydligaste delen av landet, både när det gäller nederbörd och avrinning. Längre upp i landet blev dock året blötare och stor årsavrinning uppmättes i typ‐ områden lokaliserade i Östergötland, Värmland, Västmanland, Uppland och Västerbotten.Året karaktäriserades av låga kvävehalter överlag, samt även små årstransporter av kväve i de flesta områden. I typområdena AC1, F26 och E21 kunde dock inte de relativt låga kvävehalterna kompensera för stor årsavrinning, och årstransporten av kväve blev därmed större än medel i dessa områden. Årsmedelhalterna av totalfosfor var mer eller mindre i nivå med respektive flerårsmedelvärde i de flesta typ‐ områden. Årstransporten av totalfosfor var dock relativt stor i typområde E23 och E24 i Östergötland, till följd av stora årsavrinningar, samt i intensivtypområdena F26 och C6, till följd av både stora årsavrinningar och relativt höga årsmedelhalter av totalfosfor. Typområdena i Skåne och Halland, samt typområde U8 i Västmanland, hade däremot betydligt mindre årstransporter av totalfosfor jämfört med flerårsmedel.

Published in

Ekohydrologi
2014, number: 139
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet