Skip to main content
Report, 2014

Standardiserat elfiske i vattendrag

Petersson, Erik; Degerman, Erik; Bergquist, Björn; Sers, Berit; Stridsman, Stefan; Winberg, Svante

Abstract

Denna rapport utgor bade en vagledning for standardiserat elfiske i vattendrag och en allman oversikt om elfiske som provfiskemetod. Vagledningen ar utformad enligt de riktlinjer for standardiserat elfiske som Sotvattenslaboratoriet, institutionen for akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet, har tagit fram for elfiske inom nationella miljoovervakningsprogram. Syftet ar att rapporten skall kunna anvandas bade som en manual med praktiska rad och som ett allmant uppslagsverk for elfiske. Den skall utgora ett grunddokument for elfiskeverksamheten i Sverige och aven for utbildning i elfiske. I rapporten presenteras information om det mesta som ror elfiske som provfiskemetod; till exempel bestammelser som ror tillstand for elfiske och djuretiska aspekter vid praktiskt elfiske, men ocksa information om olika typer av elektrisk strom och grundlaggande stromlara. I rapporten beskrivs fiskens reaktion pa elektrisk strom, faktorer som paverkar fangsteffektivitet och risken for skador pa fisken. Vidare behandlas olika typer av elfiskeutrustning, planering och praktiskt utforande av elfiske, standardiserat elfiske, faltrapportering, bearbetning och utvardering av elfiskedata. Dessutom ges information om olycksrisker, elsakerhet och skyddsinstruktion for elfiske.

Keywords

electofishing, standard, manual

Published in

Aqua reports
2014, number: 2014:15
ISBN: 978-91-576-9286-3
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Degerman, Erik
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Bergquist, Björn
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Sers, Berit
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Stridsman, Stefan
County Administrative Board Norrbotten
Winberg, Svante
Uppsala University

Associated SLU-program

Lakes and watercourses
Biodiversity
Acidification

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/66126