Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2015

Utveckla produktionsprocesserna i plantskoleföretagen

Larsen, Anna; Ekelund Axelson, Lena

Abstract

Plantskoleföretagen skulle vinna mycket på att använda strukturerade metoder för att trimma produktionen, både vad gäller smarta tekniska lösningar och administrativa rutiner. Här behövs insatser från en kunnig resursperson. Lean är ett verktyg inom företagsledning för att effektivisera processer och eliminera slöseri med resurser. Vintern 2012/13 introducerades produktionsplantskolorna till Lean med stöd av medel ur Tillväxt Trädgård. Ove Karlsson från Hushållningssällskapet i Halland ledde projektet ”Utveckla produktionsprocesserna i plantskoleföretagen” och genomförde med hjälp av LRF Trädgårds plantskolesektion en översiktlig värdeflödesanalys av en vanlig produktionsplanta. Detta för att med ett Lean-arbetssätt identifiera de områden i plantskoleföretagens produktionsprocesser, som har stor utvecklingspotential. I detta faktablad presenteras det arbete som utförts i samverkan med plantskolorna. Vidare sammanfattas resultat från den valda metoden värdeflödesanalys som en bas för företagen att arbeta vidare med.

Keywords

Lean; Företagsledning; Plantskolor

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2015, number: 2015:10
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet