Skip to main content
Factsheet, 2014

Faktablad regional kustfiskövervakning i Egentliga Östersjön

Ericson, Ylva; Karlsson, Martin

Abstract

Fisksamhällets status och karaktär har varit likartad under den studerade tidsperioden 2007-2014, sett till antalet individer av fiskar, antal arter och trofisk struktur. Fisksamhällets artsammansättning är relativt oförändrat över tid och varierar mellan år, framför allt beroende på slumpfångster av ovanliga arter. Det finns en tendens till ökning av medelfångst över tid hos mört och hornsimpa medan fångsterna av abborre och gers tenderat att minska. Gösfångsterna har studerats sedan 1997 och totalfångsterna har minskat dramatiskt under perioden. Gös över 40 cm, vilket motsvarar fisk äldre än 5-6 år, har inte fångats sedan 2006. Resultatet signalerar ett för högt fisketryck då minimimåttet för att ta upp gös ligger på just 40 cm. I Galtfjärden har en art fångats som återfinns på Artdatabankens rödlista; lake (Lota lota).

Keywords

Galtfjärden; kustfiskövervakning; indikatorer; miljöstatus; Uppsala län; Stockholms län

Published in


Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Ericson, Ylva (Sjöblom, Ylva)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Karlsson, Martin
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/66250