Skip to main content
Report, 2015

Integrerat växtskydd i jordgubbar

Svensson, Birgitta

Abstract

Integrerat växtskydd, IPM, i jordgubbar behöver utvecklas och implementeras i kommersiell jordgubbsproduktion. Under 2010 startade ett samverkansprojekt med demonstrationsförsök i tre svenska jordgubbsodlingar, i södra och nordvästra Skåne och i Östergötland. Fältförsöken har visats för odlare och rådgivare under varje säsong och resultaten har rapporterats och diskuterats kontinuerligt. En referensgrupp har följt projektet och fastställt åtgärder vid återkommande telefonmöten, vilket resulterat i ett mycket dynamisk projekt. Syftet med projektet var att identifiera verktyg för användning i IPM-strategier i jordgubbar, att involvera odlare i IPM och att skapa ett IPM forum. Genom att välja fältförsök på olika geografiska platser, har vi kunnat täcka in de viktigaste skadegörarna samt skillnader i klimat. Studien pågick under fyra år, 2010-2013, och tre olika behandlingar testades i varje försöksodling: 1) obehandlad kontroll; 2) odlarnas praxis; och 3) IPM (baserat på fältobservationer och beslut i referensgrupp). I projektet fokuserade vi på de viktigaste skadegörarna och sjukdomarna i jordgubbar: jordgubbsvecklare, jordgubbsvivel, trips, växthusspinnkvalster, jordgubbskvalster, gråmögel och mjöldagg. Den huvudsakliga IPM-strategin var att undvika syntetiska pyretroider och andra kemiska bekämpningsmedel när biologiska eller fysikaliska verkande produkter fanns tillgängliga som alternativ. Ett prognosprogram för gråmögel, BOTEM, användes för beslut om förebyggande bekämpning av gråmögel. Fältförsöken har visat flera gånger vid fältvandringar och diskuteras i kurser för odlare och rådgivare. Resultaten från dessa fältförsök visar bl.a. att prognosprogrammet för gråmögel inte är tillräckligt bra för att fungera som beslutsstöd. Biologisk bekämpning av jordgubbskvalster med rovkvalster fungerar tillfredsställande i fält. Skador av jordgubbsvecklaren ser ut att bli ett mer vanligt problem och behandlingar på våren med kemiska medel eller med den biologiska produkten Turex (Bacillus thuringiensis) är inte tillräckligt för att bekämpa skadegöraren effektivt, så tester med höstbehandlingar pågår. Tripsskador på mognande bär utgör stora problem i vissa odlingsområden och produktionssystem, särskilt i unga planteringar och i 60-dagarsproduktion där bären är fullt exponerad. Kemisk bekämpning av vuxna trips är ofta både olämpligt pga. blomning samt ofta otillräckligt och det finns inga tillfredsställande lösningar tillgängliga. Fältförsöken visade stora variationer mellan år och mellan försöksplatser vilket innebär att det måste finnas en genomtänkt strategi för att behovsanpassa bekämpning av skadegörare. Regelbunden dokumentation av fältdata samt registrering av klimat är viktiga verktyg för beslut angående bekämpning av skadegörare. Friskt plantmaterial är en grundförutsättning för att lyckas med integrerat växtskydd. Det aktuella projektet är ett exempel på gott samarbete mellan SLU, rådgivare och bärodlare för utvecklingen av IPM i jordgubbar.

Keywords

jordgubbsvivel; jordgubbsvecklare; trips; jordgubbskvalster; gråmögel; växthusspinnkvalster; mjöldagg

Published in


ISBN: 978-91-576-8903-0
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Svensson, Birgitta
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology (VH), general

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/66371