Skip to main content
Report, 2015

Test av portabel röntgenfluorescens (PXRF) för bestämning av jordart, näringsämnen och tungmetaller direkt i fält

Söderström, Mats; Stadig, H.

Abstract

Vid markkartering tas matjordsprov som analyseras i laboratorium. Ett stort antal markvariabler kan vara aktuella att analysera. I det här projektet utvärderades möjligheten att använda ett handburet instrument som mäter röntgenfluorescens (PXRF – portable x-ray fluorescence) för att snabbt uppskatta flera sådana variabler direkt i fält. Ett stort antal mätningar med PXRF utfördes på gårdar i Västergötland, där även jordprovtagning med tillhörande kemiska jordanalyser utfördes. De markkarteringsvariabler som undersöktes var ler-, sand- och mullhalt, fosfor (P-AL), kalium (K-AL), calcium (Ca-AL), koppar (Cu-HCl), magnesium (Mg-AL), molybden (Mo-HNO3) och kadmium (Cd-HNO3). Jämförelser mellan insamlade PXRF-data – som gjordes både i fält på markytan och på upptagna jordprover, både före och efter torkning – visade att flera element som bestäms med PXRF var väl korrelerade till flera av markkarteringsvariablerna. Särskilt väl samvarierar textur, Cu, Ca, Mg och Cd med olika ämnen som bestäms med PXRF. Även vid mätning direkt i fält med PXRF finns möjlighet att få fram användbara data. Tekniken kan minska behovet av jordprovtagning och/eller fungera som en snabb metod för kompletterande datainsamling som kan göra det möjligt att kostnadseffektivt ta fram detaljkartor för aktuella markegenskaper.

Keywords

sensor; jordart; jordprovtagning; markkartering; röntgenfluorescens; jordanalys

Published in

Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2015, number: 33
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Stadig, H.
The Rural Economy and Agricultural Societies

UKÄ Subject classification

Soil Science
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/66439