Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2015Open access

Nya svenska namn på Europas fladdermöss

De Jong, Johnny; Ebenhard, Torbjörn; Ahlén, Ingemar; Gerell, Rune; Gerell Lundberg, Karin

Abstract

Den taxonomiska forskningen har utvecklats snabbt de senaste decennierna. Den har ibland medfört sammanslagningar av olika arter, men oftare resulterat i att arter har splittrats genom att olika underarter upphöjts till arter. Forskningen har också medfört upptäckt av kryptiska arter, dvs. arter som morfologiskt varit svåra eller omöjliga att skilja från en närbesläktad art men för övrigt uppfyllt kraven för en god art. För fladdermössen har denna taxonomiska revolution fått stora konsekvenser, och antalet arter har ökat avsevärt. Detta har också medfört behov av svenska namn på ett antal nya arter.

Published in

Fauna och flora
2015, Volume: 110, number: 1, pages: 36-42