Skip to main content
Report, 2015

Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i Sverige 2015

Ahrné, Karin; Aronsson, Mora; Berglund, Håkan; Bjelke, Ulf; Dahlberg, Anders; Eide, Wenche; Gärdenfors, Ulf; Halling, Christina; Hallingbäck, Tomas; Jacobson, Anders; Larsson, Artur; Ljungberg, Håkan; Lönnell, Niklas; Mo, Kerstin; Naeslund, Mona; Sandström, Jonas; Sundberg, Sebastian; Svensson, Mikael; Thor, Göran; Tjernberg, Martin;
Show more authors

Abstract

2015 års upplaga av den svenska rödlistan är den fjärde i ordningen. Den är baserad på IUCN:s rödlistningskriterier och revideras vart femte år. I rödlistan bedöms risken som enskilda arter av djur, växter och svampar löper att försvinna från Sverige. Bedömningen utförs av ArtDatabankens medarbetare i samverkan med över 100 externa experter, indelade i 14 expertkommittéer för olika organismgrupper. Under arbetet med 2015 års rödlista har tillstånd och trender bedömts för 21 600 arter och 1 318 lägre taxa (apomiktiska arter, underarter och varieteter), sammanlagt ca 22 900 taxa. Av de bedömda arterna klassificerades 2 029 som hotade (kategorierna CR, EN och VU) och 4 273 som rödlistade (inkluderar även kategorierna NT, RE och DD). Förhållandet mellan antalet rödlistade och antalet bedömda arter ar 19,8 %, vilket är ungefär samma värde som 2010 och 2005. I denna rapport jämförs antalet och andelen rödlistade arter mellan olika organismgrupper, biotoper, substrat och påverkansfaktorer. Texten ar indelad i en allmän del och åtta kapitel inriktade på olika landskapstyper. Landskapstyperna utgör en grov indelning av landets miljöer enligt följande kategorier: Skog, Jordbrukslandskap, Urbana miljöer, Fjäll, Våtmarker, Sötvatten, Havsstränder och Havsmiljöer. Skogen och jordbrukslandskapet är de artrikaste landskapstyperna med 1 800 respektive 1 400 arter som har en stark anknytning dit, och ytterligare flera hundra arter som förekommer där mer sporadiskt. De faktorer som påverkar flest rödlistade arter i Sverige är skogsavverkning och igenväxning, som båda utgör ett hot mot vardera ca 30 % av de rödlistade arterna. Avverkning minskar arealen av skog där naturliga strukturer och naturlig dynamik upprätthålls, och den orsakar därmed förlust av livsmiljöer. Igenväxning orsakas av ett antal faktorer, bland annat upphörande hävd (bete och slåtter), gödsling, trädplantering och brist på naturliga störningsregimer som t.ex. regelbundna översvämningar kring vattendrag och sjöar. Andra viktiga påverkansfaktorer är fiske, torrläggning av våtmarker, tillbakagång hos värdarter (främst alm och ask som drabbats av invasiva svampsjukdomar), klimatförändringar och konkurrens från invasiva arter. IUCN:s rödlisteindex beräknas för ett urval av de bedömda organismgrupperna. Rödlisteindex visar att skillnaderna mellan rödlistorna från 2000, 2005, 2010 och 2015 är små. Ett par undantag finns dock. Groddjur och stora däggdjur har fått en något förbättrad situation sedan 2000. Totalt förefaller det ändå som att trycket mot Sveriges artstock har förblivit relativt konstant under de senaste 15 åren.

Published in

ArtDatabanken Rapporterar
2015, number: 17
ISBN: 978-91-87853-13-5
Publisher: ArtDatabanken

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre
Swedish Species Information Centre
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre
Gärdenfors, Ulf
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre
Naeslund, Mona (Naeslund, Mona)
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre
Tjernberg, Martin
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre
Show more authors

Associated SLU-program

Biodiversity

UKÄ Subject classification

Mineral and Mine Engineering
Environmental Management
Fish and Aquacultural Science
Zoology
Environmental Sciences
Other Biological Topics
Oceanography, Hydrology, Water Resources
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Ecology
Fish and Wildlife Management
Ocean and River Engineering
Forest Science
Botany

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/67065