Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2015

Havsstränder

Sundberg, Sebastian; Aronsson, Mora; Naeslund, Mona; Jacobson, Anders; Ljungberg, Håkan; Tjernberg, Martin

Abstract

Sveriges mångformiga kust - med sand-, grus- och klippstränder, dyner och strandängar - hyser drygt 270 rödlistade arter för vilka havsstränderna är viktiga livsmiljöer. Här ingår många arter av fåglar, kärlväxter, spindeldjur, skalbaggar, fjärilar och groddjur. Havsstrandängar och sandiga miljöer är särskilt artrika. Havsstrandsarterna hotas främst av igenväxning, exploatering, mänsklig störning av häckningsplatser och livsmiljöer samt nedskräpning. De viktigaste åtgärderna är att återskapa blottade sandstränder och dyner, att säkerställa en välanpassad hävd av strandängar samt att minska föroreningar och marin nedskräpning.

Published in

ArtDatabanken Rapporterar
2015, number: 17, pages: 51-56
Title: Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer - rödlistade arter i Sverige 2015
ISBN: 978-91-87853-13-5
Publisher: ArtDatabanken, SLU