Skip to main content
Report, 2015

Övervintring av plantskoleväxter hos plantskoleföretagarna

Larsen, Anna; Karlen, Helena

Abstract

Alla plantskoleproducenter av fleråriga kulturer har ett behov av att skydda sina växter, oavsett om övervintringen sker på friland - med eller utan täckning eller om de tar in växterna i kyl. En risk finns alltid att växterna utvintrar eller vinterskadas så pass mycket att de inte kan säljas efterföljande säsong. Särskilt krukodlade är utsatta eftersom deras rotsystem befinner sig ovanför marken och blir därför mer utsatta för nederbörd och svängningar i lufttemperatur. Därför är det viktigt att fundera över hur växter bäst ska skyddas mot ogynnsam väderlek och att hitta metoder för att utvärdering av olika tillvägagångssätt. Mikroklimatet nära plantorna vid vintertäckning mäts sällan och det är därför mycket svårt att uttala sig om vilket sätt som skyddar plantorna bäst. För att kunna öka kunskapen om vilket vinterskydd som är bäst, testades en enkel utvärderingsmetod för krukodlade plantskoleväxter som fungerar oavsett placering i Sverige, och en mätning som går att göra oavsett om vintern är hård eller mild. Med hjälp av metoden kan kunskapsluckor identifieras och jämförelser göras mellan år och olika geografiska platser. Metodutvecklingsförsöket visade att metoden med loggar fungerar väl och ger tillförlitlig data genom hela vintertäckningen. I ett efterföljande steg vore det önskvärt att utarbeta en enkel metod för att kunna bedömning övervintrade plantors kondition och vitalitet.

Keywords

plantskoleväxter; övervintringsmetoder

Published in


ISBN: 978-91-87117-98-5
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Larsen, Anna
The Rural Economy and Agricultural Societies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology (VH), general

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/67464