Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2015

Riktlinjer för lek : reflektioner kring hur föreställningar om barn och barndom påverkar utformningen av staden

Kylin, Maria; Bodelius, Stina

Abstract

Denna rapport har två mål, det första är att sammanställa och skapa överblick över hur, och med vilka verktyg några Svenska kommuner arbetar med planeringen av platser för barn; skolgårdar, förskolegårdar och lekplatser. Det andra är att utifrån sammanställningen diskutera och reflektera över några av de perspektiv som kan förklara svårigheterna med att gestalta bra städer för barn och unga i dagens planeringsdiskurs. Som grund till rapporten ligger en undersökning där frågor till 27 kommuner fokuserades kring; hur kommunerna själva styr planeringen av platser för barn; vilka riktlinjer/normer som används; och vilka förvaltningar som är inblandade i planeringen. Materialet från undersökningen utgör utgångspunkten för reflektioner kring varför barns tillgång till hela staden minskar samtidigt som de planerade och separata platserna för barn har börjat ifrågasättas. Att avsätta platser för barn, t.ex. lekplatser och skolgårdar, är ett sätt att hävda barns rätt till i staden, men vi vet genom forskning och erfarenhet att tillgången till hela vardagsmiljöer är viktiga för barns hälsa och utveckling. En stadsplanering med ett inkluderande perspektiv på barns rörelse och vistelse innefattar mer än att endast planera platser för barn, det innebär också en planering som stödjer barns rätt att skapa egna platser. I rapporten försöker vi reflektera runt två spår som delvis går in i varandra och hänger ihop.

Keywords

Planering; Barnperspektiv; Stad

Published in


ISBN: 978-91-576-8911-5
Publisher: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Sveriges lantbruksuniversitet