Skip to main content
Report, 2015

Riskkarakterisering av oavsiktlig spridning av glyfosat vid ogräsbekämpning på järnväg

Cederlund, Harald

Abstract

I den här rapporten undersöks riskerna med oavsiktlig spridning av glyfosat, via vindavdrift eller utlakning, när glyfosatpreparat används för ogräsbekämpning på järnväg. Syftet med arbetet har varit att ta fram ett underlag som kan användas för att besluta om vilka skyddsavstånd som i normalfallet krävs till olika typer av käns-liga områden som omger järnvägen. Så kallade riskkarakteriseringskvoter har räk-nats fram genom att jämföra förutspådda miljökoncentrationer (PEC-värden) med förutspådda koncentrationer utan effekt (PNEC-värden). Beräkningarna visar att riskerna med mänsklig exponering och spridning till ytvatten genomgående är små och relativt okänsliga för olika antaganden kring spridningens storlek. De minimi-skyddsavstånd för skydd av yt- och dricksvatten (6 och 12 m) som föreslås av Na-turvårdsverket bedöms därmed som tillräckliga. Risken för påverkan på omkring-liggande vegetation bedöms som acceptabel men då riskkarakteriseringskvoten för påverkan på vegetation ligger nära ett är den bedömningen mer känslig för vilka antaganden som görs. Då det råder vissa frågetecken rörande hur representativa de vindavdriftsmätningar som har utförts på ogräståget är för svenska förhållanden är det därför av vikt att dessa mätningar upprepas för att ge ett bättre beräkningsun-derlag. Risken att enskilda brunnar som ligger nära järnvägen kontamineras via utlakning i koncentrationer som överstiger 0,1 μg/l kan inte helt uteslutas och be-hovet av skyddsavstånd till dessa bör bedömas från fall till fall.

Keywords

glyfosat; riskkarakterisering; ogräsbekämpning

Published in


ISBN: 978-91-576-9330-3
Publisher: Institutionen för mikrobiologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Microbiology

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences
Agricultural Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/67505