Skip to main content
Book (editor), 2014

Källor till trädgårdsodlingens historia

Gräslund Berg, Elisabeth

Abstract

Syftet med Nordiskt nätverk för Trädgårdens Arkeologi och Arkeobotanik (NTAA), som det formulerades de där första dagarna på Alnarp i början på mars 2010, är att: ”sammanföra forskare från olika ämnesområden för att tvärvetenskapligt diskutera växternas och trädgårdsodlingens historia, arkeologi och arkeobotanik”. Ingen av oss anade då hur uppskattat nätverket skulle bli, men faktum är att 2014 hölls det femte seminariet i NTAA på lika många år, den gången på Visingsö, 1-3 juni och 12-14 juni 2015 äger det sjätte seminariet rum i Kristiansand i Norge. Särskilt glädjande är det att vi nu kan publicera en rapport, Källor till trädgårdsodlingens historia: fyra tvärvetenskapliga seminarier 2010–2013 arrangerade av Nordiskt Nätverk för Trädgårdens Arkeologi och Arkeobotanik (NTAA), som baseras på de fyra första årens teman och bidrag. Inte mindre än 26 artiklar har det blivit. De flesta har sitt ursprung i ett föredrag på något av seminarierna 2010, 2011, 2012 respektive 2013, men redaktionsgruppen har även tagit sig friheten att med nätverkets syfte i minnet be ytterligare några forskare om bidrag i några ämnen som vi gärna ville också skulle behandlas. Artiklarna i skriften är indelade efter fyra teman som i princip är knutna till de olika årens seminarier. Det första temat Arkeologins källor till trädgårdarnas och kulturlandskapets historia har anknytning till det första seminariet på Alnarp 2010 och fokuserar framförallt på metod, på det viktiga samarbetet mellan arkeologi och arkeobotanik, och på de intressanta framsteg som gjorts inom ämnet trädgårdsarkeologi under det senaste decenniet. Det andra temat Kålgårdar och Köksträdgårdar har anknytning till det andra seminariet i Norrköping 2011 och fokus ligger här på historisk, kulturgeografisk, arkeologisk och arkeobotanisk forskning kring nyttoträdgårdar, samt på benämningen kålgård och dess innehåll och former genom tiderna. Det tredje temat Kultur- och trädgårdsväxter: under mark, på mark, i herbarier och arkiv är knutet till det tredje seminariet i Uppsala 2012. Artiklarna är återigen fokuserade på källor, källkritik, tvärvetenskaplighet och olika forskningsmetoder att komma åt trädgårdsodlingens och kulturväxternas historia. Bland annat diskuteras herbarier, skriftliga källor, DNA och molekylära markörer, pollenanalys och georadar. Det fjärde temat för NTAAs årliga seminarium var kulturreliktväxter och hölls på Bornholm 2013. Seminariets fokus låg på forskning om och bevarande av kulturreliktväxter, det vill säga kvarstående kulturväxter som under speciellt gynnsamma omständigheter kan leva kvar på en plats långt efter att den egentliga odlingen upphört. Vi tillägnar denna rapport Kjell Lundquist (1955-2011) som var en av initiativtagarna till nätverket och vi hoppas att den skall inspirera till fortsatt forskning och nya metoddiskussioner.

Keywords

trädgårdsarkeologi; arkeobotanik; trädgårdsodling; trädgårdshistoria; garden archaeology; archaeobotany; gardening; garden history

Published in


Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet

Editors' information

Andréasson, Anna
Stockholm University
Gräslund Berg, Elisabeth
Stockholm University
Heimdahl, Jens
Larsson, Inger
Stockholm University
Persson, Erik
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Architecture, Planning and Management

UKÄ Subject classification

Geology
Archaeology
Other Humanities not elsewhere specified
Horticulture
History
Landscape Architecture
Botany
Specific Languages
History of Ideas

Publication Identifiers

ISBN: 978-91-87117-86-2

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/67529