Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2014Open access

En intervjustudie om strategi och utmaningar vid utveckling av specialiserad drivningsteknik för skogsenergiskörd

Nordfjell, Tomas; Wallsten, Johanna

Abstract

Personer från fyra intervjuade grupper (företagare, politiker, investerare och forskare) har gett sin syn på potentialen för olika skogliga energisortiment samt hinder och nödvändiga förbättringar för att användandet av skoglig biomassa för energiändamål skall öka. Totalt har 91 fullständiga telefonintervjuer på 15-30 minuter ingått i studien. Personerna inom varje grupp har också svarat på gruppspecifika frågor. De största biomassapotentialerna anses finnas som grot, men potentialen för sortimentet klenskog anses nästan lika stort. Även stubbar anses vara en stor potential, men samtidigt förknippat med en rad problem som miljöaspekter och social acceptans. Utan acceptans sker heller ingen teknikutveckling. En inte oväsentlig andel svarade också att rundvirke (framförallt massaved) är ett sortiment med stor potential. Politikerna räknar med att skoglig biomassa kommer att vara en del av ett fossilfritt samhälle men de vill helst inte att det ska vara högvärdigt trädråvara (rundvirke) som används utan istället biproduktsortiment. Det största hindret för användande av skoglig biomassa för energiändamål anses vara dålig lönsamhet följt av miljöproblem, dyr logistik, dålig teknik/metod och politik. Det var endast företagarna som uttryckligen nämnde dålig lönsamhet som hinder. Ingen av forskarna, investerarna eller politikerna valde att uttrycka sig på det sättet. De förbättringar som anses behöva uppfyllas för ökad användning av skoglig biomassa för energiändamål handlar till mycket stor del om teknikförbättringar och logistikeffektivisering men även inom området politik ansågs förbättringar viktiga. Effektivisera logistiken, förbättra samarbeten, standardisera de olika sortimenten och skapa långsiktiga politiska beslut är viktiga utmaningar.

Keywords

Skoglig bioenergi; Grot; Stubbar; Klenträd; Teknikutveckling; Logistik

Published in

Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
2014, number: 2014:31
Publisher: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, Sveriges lantbruksuniveristet