Skip to main content
Report, 2015

Markförhållanden i svensk skogsmark

Nilsson, Torbjörn; Stendahl, Johan; Löfgren, Ola

Abstract

I denna rapport redovisas markkemiska data från den s.k. Ståndortskarteringens omdrev under åren 1993-2002. Då inventeringen 2003 bytte namn till Markinventeringen, används i rapporten fortsättningsvis detta senare namn. Markinventeringen utförs på Riksskogstaxeringens permanenta provytor och är integrerad med denna när det gäller fältverksamheten. Markinventeringen finansieras av Naturvårds-verkets nationella miljöövervakningsprogram och SLU. Riksskogstaxeringen och Markinventeringen utgör tillsammans en objektiv, spatialt riktad, nationell inventering av skog, mark och vegetation, som en viktig del av den nationella miljö-övervakningen av landekosystemen. Under omdrevet 1993-2002 ingick vegetationsbeskriv-ning samt lav- och alginventering i Markinventeringen. Data från dessa inventeringar redovisas dock inte i denna rapport, som huvudsakligen redovisar markförhållandena och speciellt då markkemin i svensk skogsmark.

Keywords

marktillstånd; långliggande försök; skogstillstånd

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö)
2015, number: 19
ISBN: 978-91-576-9340-2
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Löfgren, Ola
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Soil Science
Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/67901