Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2015Open access

Markförhållanden i svensk skogsmark : data från Markinventeringen 1993-2002

Nilsson, Torbjörn; Stendahl, Johan; Löfgren, Ola

Abstract

I denna rapport redovisas markkemiska data från den s.k. Ståndortskarteringens omdrev under åren 1993-2002. Då inventeringen 2003 bytte namn till Markinventeringen, används i rapporten fortsättningsvis detta senare namn. Markinventeringen utförs på Riksskogstaxeringens permanenta provytor och är integrerad med denna när det gäller fältverksamheten. Markinventeringen finansieras av Naturvårds-verkets nationella miljöövervakningsprogram och SLU. Riksskogstaxeringen och Markinventeringen utgör tillsammans en objektiv, spatialt riktad, nationell inventering av skog, mark och vegetation, som en viktig del av den nationella miljö-övervakningen av landekosystemen. Under omdrevet 1993-2002 ingick vegetationsbeskriv-ning samt lav- och alginventering i Markinventeringen. Data från dessa inventeringar redovisas dock inte i denna rapport, som huvudsakligen redovisar markförhållandena och speciellt då markkemin i svensk skogsmark.

Keywords

marktillstånd; långliggande försök; skogstillstånd

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö)
2015, number: 19
ISBN: 978-91-576-9340-2
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet