Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2015

Suspenderat material i avrinningen från torvtäkt - förslag till rimliga gränsvärden

Lundin, Lars; Nilsson, Torbjörn; Löfgren, Stefan

Abstract

Branschföreningen Svensk Torv har uppmärksammat att tillstånds- och tillsynsmyndigheter i olika delar av landet med stöd av Miljöbalken (MB) ställer olika kvalitetskrav på dräneringsvattnet i samband med tillstånd till täkt. Detta är särskilt tydligt med avseende på grumlighet och utsläppen av suspenderat material (SS). Kraven kan variera från län till län. Ofta vidtas schablonmässiga åtgärder i brist på kunskap. Objektiv och vetenskapligt välgrundad information om vilka halter av suspenderat material som normalt förekommer i svenska ytvatten är därför efterfrågad för att kunna jämföras med utsläppsnivåerna från torvtäkter. Suspenderat material, som är är en viktig variabel vid torvtäkt, finns inte med i de svenska bedömningsgrunderna för ytvatten (HVMFS 2013:19). Det föreligger därför behov av att vetenskapligt dokumentera och beskriva den säsongsmässiga variationen i suspenderat material i vattendrag i olika delar av landet och påverkade av markanvändning. Undertecknade har som del i ett uppdrag från Energimyndigheten (dnr 2013-001719), i samarbete med Branschföreningen Svensk Torv och Torvforsk, fått i uppdrag att utvärdera halterna suspenderat material i avrinningen från torvtäkter och ställa dessa i relation till uppmätta halter i recipienter och andra svenska vattendrag. Underlaget ska kunna användas av Branschföreningen Svensk Torv och dess medlemsföretag och myndigheterna i samband med tillstånd och tillsyn. Denna rapport utgör redovisning av detta uppdrag. Utgående från databasmaterial från Neova AB och länsstyrelsen i Västra Götalands län har uppgifter strukturerats efter de uppgifter som förelegat. Datamaterialet visar medelvärden för kontrollpunkten (inlopp till täkt) på 9.5 mg SS/l och i utloppspunkten från täkt 10.5 mg SS/l. De båda senare värdena är inte statistisk signifikant skilda. Medianvärdena är 4.5 respektive 5.6 mg SS/l med 90% - percentilerna är 17 respektive 21 mg SS/l. Dessa värden kan jämföras med halterna suspenderat material i vattendrag från skogsdominerade avrinningsområden med medelvärdet 7.0 mg SS/l och medianen 3.8 mg SS/l. Halterna suspenderat material i avrinningen från täktområden avviker följaktligen inte påtagligt från skogsmark. I samband med tillstånd/koncession för torvbruk enligt Miljöbalken/Torvlagen sätts rikt- och/eller gränsvärden för högsta tillåtna nivå suspenderade ämnen i utgående från täkten. Våra data på 90-percentilen från kontrollpunkterna till täkterna indikerar att vid 10% av observationerna överskrids halten 17 mg SS/l från obrukad torvmark. Man måste därför vara försiktig med att sätta allt för låga gränsvärden på utgående vatten från täkt. Variationen mellan täkter är dock stor och inte minst varierar halterna suspenderat material i recipienterna. Därtill kommer en variation i tiden. Vi föreslår därför att framtida rikt- och gränsvärden för suspenderat material baseras på miljökonsekvensbeskrivningar där man tagit hänsyn till i) de naturliga halterna i avrinningen från obrukad torvmark, ii) halterna i recipienten och iii) bästa möjliga teknik för att rena avloppsvattnet från täkten. Om man utformar utsläpps- och recipientkontroll som föreslagits i vårt andra delprojektet till Energimyndigheten (Utsläpps- och recipientkontroll vid torvtäkt), kommer sådan data att finnas tillgänglig i samband med ansökan om tillstånd både till ny och befintlig täkt. Denna slutsats bör dock verifieras med vetenskapliga mätningar. Vi föreslår därför att Energimyndigheten, Branschföreningen Svensk Torv och Torvforsk initierar vetenskapliga undersökningar i anslutning till ett representativt urval torvtäkter för att testa om föreslagen utformning till utsläpps- och recipientkontroll uppfyller de kvalitetskrav som krävs för att upprätta rimliga och rikt- och gränsvärden för bl.a. suspenderat material.

Published in

Projektrapport / Torvforsk - Stiftelsen Svensk torvforskning
2015, number: 16
Publisher: TorvForsk - Stiftelsen Svensk Torvforskning