Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2015

Utsläpps- och recipientkontroll vid torvtäkt - förslag till framtida utformning och "Lathund"

Löfgren, Stefan; Lundin, Lars

Abstract

EU:s medlemsländer har enats om att utforma en likartad förvaltning av sina vatten genom att besluta om ett ramdirektiv för vatten (2000/60/EG). Syftet är att upprätta en ram för skyddet av inlandsvatten, vatten i övergångszon, kustvatten och grundvatten för att "hindra ytterligare försämringar och skydda och förbättra statusen hos akvatiska ekosystem och, såvitt avser deras vattenbehov, även terrestra ekosystem och våtmarker som är direkt beroende av akvatiska ekosystem". Ramdirektivet för vatten anger ramen, målet och den tidsgräns som gäller för att uppnå målet. Det är sedan upp till varje medlemsland att själva besluta om de nationella lagar och regler som behövs för att klara direktivets bestämmelser. I Sverige har ramdirektivet för vatten införlivats i den nationella lagstiftningen och sammanvävts med det nationella miljömålsarbetet, vilket styr åtgärdsarbetet i form av vattenmyndigheternas miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner. Implementeringen av EU:s ramdirektiv för vatten och miljömålsarbetet har generellt lett till ett större fokus mot vattenfrågor i samhället och torvbranschen är inget undantag. Det ställs bl.a. större krav på att man i samband med prövning om tillstånd/koncession enligt Miljöbalken/Torvlagen och vid tillsyn ska kunna bedöma verksamhetens påverkan på recipientens ekologiska status och om gällande miljökvalitetsnorm kan komma att överskridas. Naturvårdsverket skriver i sin prövningsvägledning för torvtäkter från 2014 att ” I ansökan ska det finnas underlag för att bedöma vilka konsekvenser utsläppen får på mottagande recipient i enlighet med förordningen om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten.” Branschföreningen Svensk Torv och dess medlemsföretag upplever en osäkerhet över vilka krav på kontrollprogram för vatten och vilket underlag avseende recipienten som tillstånds- och tillsynsmyndigheterna kan ställa i samband med ansökan enligt Torvlagen/Miljöbalken om koncession/tillstånd för ny täkt, respektive förlängning av tillstånd för befintlig täkt. Torvföretagen har följaktligen behov av ett objektivt och vetenskapligt grundat program, som kan användas för att utforma utsläpps- och recipientkontrollen avseende vattenkvalitet och biologi och ge underlag för miljökonsekvensbeskrivningen. Vid ansökan om förlängning av tillstånd har torvföretagen vanligtvis data från befintlig utsläpps- och recipientkontroll medan sådant mätunderlag vanligtvis saknas inför ansökan om tillstånd för ny täkt. Det efterfrågas därför en ”lathund” för förenklad och likvärdig hantering av kontrollprogrammens utformning i samband med ansökan om sådana tillstånd. Undertecknade har som del i ett uppdrag från Energimyndigheten i samarbete med Branchföreningen Svensk Torv och Torvforsk fått i uppdrag att lämna ett förslag till utformning av kontrollprogram för vattenmiljön och utveckla en ”lathund” som kan användas av Branschföreningen Svensk Torv och dess medlemsföretag i samband med tillstånd och tillsyn. Målet med projektet har varit att ta fram ett tillvägagångssätt för utformning av kontrollprogram vid torvtäkt som lämpar sig för att bedöma dels utsläppsvärden från täkter, dels vilka konsekvenser utsläppen kan få på mottagande recipient enligt HVMFS 2013:19. Stor vikt har lagts vid att utsläpps- och recipientkontrollerna ska uppfylla de krav som tillsynsmyndigheterna kan komma att ställa enligt Miljöbalken och EU:s ramdirektiv för vatten. Denna rapport utgör redovisning av detta uppdrag.

Published in

Projektrapport / Torvforsk - Stiftelsen Svensk torvforskning
2015, number: 17
Publisher: TorvForsk - Stiftelsen Svensk Torvforskning