Skip to main content
Report, 2014

pH beräkningar för ytvatten

Köhler, Stephan

Abstract

Medan modellerade MAGIC ANC oftast överensstämde någorlunda bra med uppmätt ANC så förekom det emellertid stora skillnader mellan uppmätta och modellerade pH värden. Medelfel i pH beräknad med Excel (”pH-snurran”) och konstanterna från Hruska et al (2003) låg runt 0.3 pH-enheter och var så hög som 0.5 pH enheter (Köhler 2011, Fölster 2011 samt figurer i appendix). Medelfel i pH beräknad med Excel (”pH-snurran”) ligger nu runt 0.05 pH-enheter om man använder de nya modellkonstanterna. Osäkerheten i modellerade pH värden påverkas kraftigt av osäkerheten i ANC. Skillnader i uppmätt eller olika typer av modellerat ANC kan lätt vara 0.005 mekv L-1. Enligt Köhler et al. (2002) kan sådana skillnader förorsaka pH-fel av upp till 0.7 pH enheter. För att kunna modellera pH utan några systematiska fel från MAGIC modellerat ANC krävs tillgång till data för NH4, F samt objektspecifika löslighetskonstanter för gibbsit. Det slumpvisa felet som införs när man använder sig av uppmätt ANC för pH beräkningar är runt 0.3 pH enheter. Bedömningar av försurning som baseras på enbart uppmätt ANC och pH-skillnader av bara 0.4 pH enheter måste således bedömas som tämligen osäkert. Validering eller prediktion av pH värden vid kalkavslut eller under episoder bör göras med modellen enligt Köhler och Hruska (2014) och CBALK eftersom precisionen är mycket bättre. Stora systematiska skillnader i pH kan orsakas av felaktiga kolsyratryck. Antingen kan man räkna enligt Sobek et al. (2003) eller med ett fast kolsyratryck.

Keywords

pH alkalinity acidification organic matter modelling

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2014, number: 2014:14
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

Associated SLU-program

Acidification

UKÄ Subject classification

Forest Science
Analytical Chemistry

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/68078