Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2015Open access

Kvädöfjärden (Egentliga Östersjön) 1989-2014

Ericson, Ylva; Olsson, Jens

Abstract

  • Antalet fångade fiskar och fisksamhällets struktur i Kvädöfjärden har varierat under den studerade tidsperioden (1989-2014), men det ses ingen trend över tid i fångstens storlek eller i antalet fångade arter. 
  • Vissa förändringar kan ses i artsammansättningen. Mängden torsk har ökat sedan starten av provfisket, medan fångsterna av gers och skrubbskädda har minskat. även fångsterna av lake och gädda har minskat, men fångsterna av dem har överlag varit låga. De dominerande arterna i fångsten är abborre, mört, gers och skrubbskädda. 
  • Mängden icke-rovfiskar i fångsterna har minskat under provfiskeperioden, liksommängden marina fiskar. 
  • Diversiteten i provfisket har ökat. 
  • Fem av arterna som fångats i Kvädöfjärdenfinns upptagna på ArtDatabankens rödlista (2015); ål, torsk, vitling, lake och vimma. 
  • Individprovtagning av skrubbskädda visar att de under alla provfiskeår har nått upp till värdet för god kondition. 
  • ökningen av torsk kan kopplas samman med ökningen av det östra beståndet av torsk i östersjön sedan början av 2000-talet. Det är däremot oklart varför skrubbskäddan och gersen minskat.

Keywords

Kustfiskövervakning, Miljöövervakning, Kvädöfjärden, indikatorer, Östergötlands län

Published in

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2015, number: 2015:1
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet