Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2015Open access

Muskö (Egentliga Östersjön) 1992-2014

Tärnlund, Susanne

Abstract

  • Totala mängden fisk har varierat mellan åren under den studerade perioden 1992-2014. Men utan någon tydlig trend. Ingen förändring ses heller för det totala antalet fångade arter. Strukturen i fisksamhället har inte heller ändrats om man tittar på diversitet (mångfald) och trofinivå (förhållandet mellan rovfisk och icke-rovfisk) i fångsten. 
  • Det har skett förändringar i sammansättningen av arter.Bland annat har fångsten av torsk ökat under undersökningsperioden, medan fångsten av strömming har minskat. Marina arter har dominerat fångsten och den art som har fångats i störst utsträckning är skrubbskädda.
  •  Den främmande arten svartmunnad smörbult fångades i samband med provfisket för första gången 2013. Arten fångades också 2014. Muskö är den nordligaste platsen längs svenska kusten där arten hittills har rapporterats.
  • Storleksammansättningen i fångsten har också ändrats, och fångsten av individer större än 30 cm har ökat.
  • ökningen av torsk kan kopplas samman med ökningen av det östra beståndet av torsk i östersjön sedan början av 2000-talet. övriga förändringar i artsammansättningen kan till exempel bero på att naturliga variationer har påverkat rekryteringen. 
  • Ingen av förändringarna i fångsten kan direkt sättas i samband med omgivningsfaktorerna temperatur och siktdjup som mäts vid provfisket. Temperaturen har varierat under provfisket, men utan någon tydlig trend. Siktdjupet har ökat. 
  • Följande arter på Artdatabankens rödlista (version 2015)har fångats i undersökningarna: ål, torsk, lake, sjurygg och vimma. 
  • Den utökade provtagningen av skrubbskädda visar att ålderssammansättningen hos arten har varit relativ stabil. Medellängden för 1- till 5-åriga individer har inte förändrats och fiskens kondition är god (enligt analys av provtagningen2007-2014).

Keywords

Kustfiskövervakning, miljöövervakning, Muskö, Stockholms län, indikatorer

Published in

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2015, number: 2015:2
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet