Skip to main content
Factsheet, 2015

ALM-MODELLEN

Pálsdóttir, Anna María; Larsson, Anders; Bengtsson, Anna; Karlsson, Ove; Håkansson, Bengt; Santen, Kristina; Jonson, Carl; Konijnendijk, Cecil;

Abstract

Den svenska landsbygden är rik på möjligheter inom trädgårdsnäringen, men företagandet behöver professionaliseras för att outnyttjade landskaps- och trädgårdskvaliteter ska bli synliga och utvecklingsbara. Inom projektet Tre Modellträdgårdar har SLU i samarbete med tre landsbygdsföretag testat och utvärderat olika modeller från analys- till implementeringsstadiet. Resultaten visar att det med relativt enkla medel går att systematiskt analysera miljökvaliteter och utifrån strikt företagsekonomiska utgångspunkter, i dialog mellan universitet, myndigheter och företag, finna kreativa och företagsekonomiskt hållbara lösningar ur ett trädgårds- och landskapsperspektiv. Ett konkret resultat är introduktionen av ett årligt återkommande konvent inom området. Här presenteras en ny modell för att främja företagsutveckling av Attraktiva Landsbygdsplatser baserade på Miljökvalitéer (ALM). ALM-modellen ska ge företagaren möjlighet att utveckla aktiviteter, som i sin tur kan öka attraktionskraften på ett markant, varaktigt och inkomstbringande sätt.

Published in

LTV-fakultetens faktablad

2015, number: 2015:21
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Authors' information

Pálsdóttir, Anna María (Palsdottir, Anna Maria)
Håkansson, Bengt
Swedish University of Agricultural Sciences, External Relations Alnarp
Jonson, Carl
SLU Holding
Konijnendijk, Cecil
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Architecture, Planning and Management

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/68277