Skip to main content
Report, 2015

Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2014

Sonesten, Lars;

Abstract

Vattenkvaliteten i Mariestadsfjärden är i högre grad påverkad av omgivningen än vattnet i Storvänern, vilket återspeglas i fjärdens vattenkemiska sammansättning, samt artsammansättningen och tätheterna av bottendjur på fjärdens djupbottnar. Lokalt påverkas vattnet bland annat av Tidans utlopp i fjärden, samt vattnet från Mariestads avloppsreningsverk. Fjärdens jämförelsevis ringa vattendjup och långsamma vattenomsättning bidrar till skillnaderna mellan fjärden och det öppna vattnet i Storvänern. Totalfosforhalten i Mariestadsfjärden har, liksom i Storvänern, i genomsnitt varit låg de senaste åren. Totalkvävehalterna har överlag uppvisat sjunkande nivåer under senare år, men förefaller nu ha planat ut. De totala individtätheterna av bottendjur var på jämförelsevis höga nivåer vid båda provplatserna. Artsammansättningen dominerades både med avseende på individtätheter som på biomassan av fjädermygglarver och glattmaskar. Sammantaget tyder undersökningarna 2012–2014 på en hög ekologisk status baserat på det så kallade BQI-indexet. Mellanårsvariationen kan dock vara mycket stor, vilket gör det viktigt att se resultaten över flera år och inte dra slutsatser på resultat från enstaka år.

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö

2015, number: 2015:13
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

Associated SLU-program

Lakes and watercourses
Eutrophication
Climate
Biodiversity
Use of FOMA data

UKÄ Subject classification

Ecology
Geochemistry
Oceanography, Hydrology, Water Resources

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/68359