Skip to main content
Factsheet, 2015

Park- och trädgårdsavfall

Paulsson, Markus; Svensson, Sven-Erik; Mattsson, Jan Erik; Mattiasson, Bo

Abstract

Park- och trädgårdsavfall hanteras i ansenliga mängder i Sverige, ca 450 000 ton per år. Normalt används den mer vedartade delen i (kraft)värmeverk och den resterande mängden komposteras. Den del som går till förbränning ger i dagsläget relativt god ekonomisk utdelning, om den är fri från föroreningar och har hög torrsubstanshalt. Den resterande mer lättnedbrytbara delen av avfallet borde dock kunna utnyttjas bättre, då kompostering leder till höga behandlingskostnader utan att någon energi kan tas tillvara. Här kan biogasproduktion vara en möjlighet. Detta projekt har bestått av tre delar där en framsiktad kompostråvara ur krossat park- och trädgårdsavfall har utvärderats utifrån möjligheten att använda en större andel av materialet som fastbränsle, dess biogaspotential och möjligheten att använda rötresten från denna biogasproduktion som biogödsel i jordbruket.

Keywords

biogas; parkavfall; trädgårdsavfall

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2015, number: 2015:25
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Paulsson, Markus
Lunds kommun
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Mattsson, Jan Erik
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology (VH), general
Mattiasson, Bo
Lund University

UKÄ Subject classification

Renewable Bioenergy Research

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/68388