Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2015

Effekt av reningsutrustning på näringsfällning och mikroflora i bioreaktorbaserad in vitro-produktion av växtråvara

Khalil, Sammar; Holefors, Anna

Abstract

Detta faktablad baseras på två projekt med det gemensamma syftet att utveckla en hållbar in vitro-baserad produktion av växtråvara. Syftet har även varit att utveckla ett system för recirkulering av näringslösning i storskalig bioreaktorbaserad odling. Två reningssystem testades – rening med ”Advanced Oxidation Technologies” (AOT) under 2013 och med kolfilter under 2014. Reningssystemen testades utifrån effektivitet att minska näringsfällningar och mikroflora. Resultaten från detta projekt visar att kolfiltrering är en effektiv metod att använda i bioreaktorsystem för att hämma fällningar av de flesta näringsämnen samt förekomsten av mikroorganismer. Annan reningsutrustning behöver dock testas för att uppnå en effektivare rening. Kiselackumulering är också ett problem som bör undersökas närmare.

Keywords

in vitro; bioreaktorbaserad odling; Advanced Oxidation Technologies; Reningssystem kolfilter

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2015, number: 2015:30
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet