Skip to main content
Report, 2015

Harmonisering av taxonomiska standarder för inlandsvattnens bottenfauna i bedömningsgrunder, Dyntaxa och databasen freshwaterecology.info

Hallstan, Simon

Abstract

I den här rapporten beskrivs arbetet med att förena taxonomiska standarder och nomenklaturer för bottenfauna i Dyntaxa med taxonomin som används i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. Resultatet kan användas som underlag vid beräkningar av de bottenfaunaindex som används för statusklassning enligt föreskrifterna.

Keywords

taxonomi; bottenfauna; miljöövervakning; ekologisk status; bedömningsgrunder; vattendirektivet

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2015, number: 2015:4
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

Associated SLU-program

Lakes and watercourses

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/68390