Skip to main content
Factsheet, 2015

Biogödsel i Skåne

Svensson, Sven-Erik; Odhner, Peter B.

Abstract

I dagsläget produceras årligen 300 - 350 000 ton biogödsel i Skåne och med tanke på att det planeras för fler biogasanläggningar i regionen kommer biogödselhanteringen och biogödselavsättningen bli en ännu större utmaning i framtiden. Detta kommer också att ställa höga krav på en fungerande logistikkedja, på infrastrukturen (vägar, transportfordon och lagringskapacitet) och på spridningstekniken. I denna undersökning har både de potentiella mottagarna av biogödsel, det vill säga lantbrukarna, och biogödselproducenterna analyserats ur ett marknadsperspektiv, med fokus på hinder och möjligheter. Det huvudsakliga målet med studien har varit att utveckla avsättningsstrategierna för biogödsel i Skåne genom att kartlägga marknaden och logistiken. Resultatet bör dock kunna vara av intresse även för andra regioner i Sverige.

Keywords

biogödsel; biogas; marknadsanalys

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2015, number: 2015:32
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Odhner, Peter B.
Grontmij AB

UKÄ Subject classification

Renewable Bioenergy Research

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/68409