Skip to main content
Report, 2015

Kan ny teknik ge mindre elanvändning och mera dagsljus i grisstallar?

von Wachenfelt, Hans; Vakouli, Vaja; Pachero Diéguez, Alejandro; Gentile, Niko; Jeppsson, Knut-Håkan; Dubois, Marie-Claude

Abstract

Djurproduktionen i Sverige har en besparingspotential om 31-74 miljoner Skr per år i minskade utgifter för belysningsel. Två ljustunnelsystem, Solatube® och Velux® installerades i två identiskt lika slaktsvinsstallar för att undersöka om tillräcklig belysningsstyrka, dagsljusmängd i timmar per år och minskad elkonsumtion kunde uppnås. Belysningskrav för grisar är minst 40 lux under minimum 8 timmar per dygn enligt EU direktiv. Jordbruksverket har dessutom krav på att grisstallar i Sverige ska ha fönster eller liknande dagsljusintag. Breda byggnader dominerar djurproduktionen, men fönster har begränsad effekt i breda byggnader då fönsterytan är relativt liten och långt borta. För växande grisar och slaktkyckling och värphöns, som är i behov av isolerade byggnader, skulle nya dagsljussystem kunna betyda ökad tillgång på naturligt ljus. Genom tre ljussensorer erhölls kontinuerligt mätvärden från vardera stallet relativt en utomhus placerad sensor. Om ljusnivån på grisnivå understeg 40 lux mellan 08.00 – 16.00, tändes belysningen av ett skymningsrelä och mängden belysningsel registrerades. Mätdata analyserades månadsvis där villkoret för att ett värde skulle bli registrerat som dagsljusvärde var att elkonsumtionen skulle vara noll. Dagsljusfaktor mättes i en rutnät om 9 punkter och på 2 nivåer i stallarna. Medelvärdet för den årliga mängden dagsljustimmar var 48 respektive 55 % för Velux respektive Solatube. Solatube ljustunnlar leverade signifikant mer dagsljus än Velux. Det mest förekommande intervallet för ljusstyrkan var 0-160 lux, vilket motsvarade ca 82 och 83 % av tiden då dagsljus infångades av Velux respektive Solatube. Skillnader erhölls i dagsljusfaktor för nivån 1,5 m över golvet. Solatube hade en mer homogen fördelning av dagsljusfaktorvärden (0,05-0,59), vilket tyder på en mer effektiv ljusspridning. Resultaten visar att en ansenlig mängd belysningsel kan sparas inom svensk djurproduktion genom användning av ljustunnlar i djurstallar. Ljustunnlar kan erbjuda energibesparing även för humant bruk i korridorer och toalettutrymmen kombinerade med dimningsbar dagsljusavkännande belysning.

Keywords

ljustunnel, dagsljus, ljusfördelning, grisar

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2015, number: 2015:17
ISBN: 978-91-576-8907-8
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

von Wachenfelt, Hans
Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103
Vakouli, Vaja
Lund University
Pachero Diéguez, Alejandro
Lund University
Gentile, Niko
Lund University
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Dubois, Marie-Claude
Lund University

Associated SLU-program

Built environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Energy Systems

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/68436