Skip to main content
Report, 2015

Revirkartering av häckfåglar på strandäng/jordbruksmark. Inventering 2015

De Jong, Adriaan

Abstract

”Storavan” och ”Stöcke strandängar”, restaureringsområden i samband med bygget av Botniabanan. Inventeringarna genomfördes på uppdrag av Stiftelsen Naturvård vid Nedre Umeälven. I rapporten redovisas resultaten av 2015-års inventeringar och resultaten från revirkarteringarna 2013-2015. Avslutningsvis ges en del kommentarer och synpunkter. Rapporten tillställs både uppdragsgivaren (Stiftelsen) och tillståndsmyndigheten (Länsstyrelsen för undantag från reservatsbestämmelserna). Områdenas avgränsning framgår av Figur 1 och Figur 2.

Keywords

Häckfåglar, Strandäng, Kompensationsprogram, Restaurering, Revirkartering

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2015, number: 2015:9
Publisher: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies

UKÄ Subject classification

Zoology
Fish and Wildlife Management
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/68530