Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2015Open access

Revirkartering av häckfåglar på strandäng/jordbruksmark. Inventering 2015

De Jong, Adriaan

Abstract

”Storavan” och ”Stöcke strandängar”, restaureringsområden i samband med bygget av Botniabanan. Inventeringarna genomfördes på uppdrag av Stiftelsen Naturvård vid Nedre Umeälven. I rapporten redovisas resultaten av 2015-års inventeringar och resultaten från revirkarteringarna 2013-2015. Avslutningsvis ges en del kommentarer och synpunkter. Rapporten tillställs både uppdragsgivaren (Stiftelsen) och tillståndsmyndigheten (Länsstyrelsen för undantag från reservatsbestämmelserna). Områdenas avgränsning framgår av Figur 1 och Figur 2.

Keywords

Häckfåglar, Strandäng, Kompensationsprogram, Restaurering, Revirkartering

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2015, number: 2015:9
Publisher: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet