Skip to main content
Report, 2015

En walkshop i Lindängen

Fälth, Erik; Delshammar, Tim; Johansson, Maria; Alvares Ferreira, Ines

Abstract

För att understödja attraktiv kollektivtrafik och bra förbindelser mellan olika bo-stadsområden är det viktigt att miljön stödjer gående. Walkshop är ett pedagogiskt koncept utvecklat i syfte att främja utbytet mellan forskning, utbildning och prak-tik avseende utformning av stadsmiljö för. Syftet med Walkshop Lindängen var att undersöka hur utemiljön i Lindängen stödjer gåendet inom området. Walkshopen omfattade en och en halvdags schemalagd aktivitet inkluderade föreläsningar från forskning och praktik, fältarbete i form av strukturerade gåturer samt ett seminari-um där resultatet från fältarbetet diskuterades. Studentgruppen bedömde platserna som medelgoda i de flesta avseenden. Två platser fick något högre värdering på grund av att miljöerna var bättre skötta och/eller hade mer vegetation. I övrigt upplevdes miljöerna som trygga, men tråkiga. Utvecklingen av stråken kräver ett samarbete mellan kommunen och de olika fastighetsägarna. För en fördjupad kun-skap om hur attraktiv miljön är för gående krävs sannolikt undersökningar där de boende deltar.

Keywords

gångtrafik, miljonprogram, transporter

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2015, number: 2014:26
ISBN: 978-91-87117-87-9
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Fälth, Erik
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Architecture, Planning and Management
Delshammar, Tim
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Architecture, Planning and Management
Johansson, Maria
Lund University
Alvares Ferreira, Ines
Lund University

Associated SLU-program

Future Urban Sustainable Environment (FUSE) (until Jan 2017)

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/68631