Skip to main content
Report, 2015

Framtidens lantbruk: verksamheten 2014

Johnsson, Pernilla

Abstract

Under 2014 hände det något viktigt i diskussionen om svenskarnas matvanor. Vi äter alltmer vegetariskt, mer ekologiskt och köttimporten minskar efter årtionden av ökning. Men vi fick också en diskussion om den svenska produktionen av livsmedel. Varför har vi ett svenskt lantbruk? Vad vill vi med den inhemska produktionen? Det är frågor som spänner över vida fält; självförsörjning, biologisk mångfald, landsbygd och landskap, hälsa och djurvälfärd. I regeringsförklaringen annonserades en avsikt att forma en svensk livsmedelsstrategi, ett arbete som nu pågår.
Vi på Framtidens lantbruk var under hela året aktiva i dessa frågor. Med artiklar i dagspress, i radioinslag och på konferenser har vi uppmärksammat det svenska lantbrukets situation. Den årligen återkommande konferensen "Framtidens lantbruks-dagen" handlade 2014 helt om detta och formades till ett rådslag: Sverige och maten – vad ingår i en svensk livsmedelsstrategi? Den utmynnade i ett skriftligt inspel till den nationella processen. Det här engagemanget finns också i våra forskningsprojekt. Vi studerar en modell för en hållbar svensk proteinkonsumtion, strukturomvandlingen i det svenska lantbruket, riskfrågor, och hur sårbar matproduktionen är i händelse av kris. Vi har initierat ett projekt kring kriterier för en hållbar matproduktion och en förstudie om insekter som livsmedel.
även i övrigt var 2014 ett aktivt år för Framtidens lantbruk. Vårt huvudskaliga fokus är det långa tidsperspektivet och det tvärvetenskapliga arbetssättet. Vi genomförde under året en doktorandkurs i tvärvetenskaplig forskningsmetodik och hälften av de nitton doktoranderna var från SLU, de övriga från andra svenska och utländska universitet. Vi bjöd in de andra framtidsplattformarna på SLU till en workshop i tvärvetenskaplig metodik och vi hade en liknande workshop öppen för SLU-forskare och doktorander. Våra månatliga lunchföredrag som tar upp breda frågor, på tvärs med disciplingränserna, röner stort intresse. I november hade vi besök av ärkebiskopen som presenterade biskoparnas "klimatbrev".
Framtidens lantbruk var medarrangörer till årets Bertebos konferens tillsammans med KSLA och brittiska Rural Economy and Land Use Programme: New ruralities – changing agendas for research and practice. Här hade Framtidens lantbruk en särskild session med 10 SLU-stipendiater som fick sätta sin forskning i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Tillsammans med Partnerskap Alnarp, , LRF Skåne och Hushållningssällskapet Malmöhus anordnade vi konferensen Framtidens lantbruk i Skåne.
Under året gick vi också in i ett projekt initierat av OECD med deltagande från en stor del av jordens tempererade länder: Collaborative Research Network on Sustainable Temperate Agriculture (TempAg).
Under hösten förberedde vi med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) ett arbete kring det svenska lantbrukets stora framtidsfrågor som i huvudsak ska genomföras under 2015. I det arbetet engageras studenter, forskare och Framtidens lantbruks referensgrupp, en viktig kontaktyta mot organisationer utanför SLU. Så när vi går in i 2015 är det med förhoppning om att lantbrukets framtidsfrågor ska stå högt på dagordningen både på SLU och i samhället.

Keywords

livsmedelsstrategi, hållbar matproduktion, entomofagi, verksamheten 2014

Published in


ISBN: 978-91-576-9295-5
Publisher: SLU, Framtidens lantbruk - djur växter och markanvändning

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology

Associated SLU-program

Future Agriculture (until Jan 2017)

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/68928