Skip to main content
Report, 2015

Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark-IM

Abstract

Naturvårdsverkets miljöövervakningsenhet genomför Integrerad övervakning av miljötillståndet i skogsekosystem (IM) inom programområdet ”Skog”. Övervakningen är relaterad till konventionen om effekter av långtransporterade luftföroreningar ”Long-range transboundary air pollution – LRTAP 1979” (UN/ECE). IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL), Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och Institutionen för vatten och miljö vid SLU (IVM, SLU) utför övervakningen på uppdrag av Naturvårdsverket. Miljöövervakningen omfattar ekosystemstudier på avrinningsområdesnivå med bestämningar av vattenbalans, kemiska ämnesbudgetar och effekter på biota, främst vegetation och studier av markprocesser. Syftet är dels att som referensområden ge relevanta bakgrundsdata, dels att söka skilja effekter av mänsklig påverkan från naturlig variation. Modellering för prognostisering av utvecklingen är ett viktigt inslag. IM programmet lämpar sig också väl till testning av modeller. Mätningarna utförs i skyddade områden med lång kontinuitet, utan skogliga aktiviteter. Deposition av luftföroreningar och potentiell klimatpåverkan är de enda mänskliga störningarna i områdena. Syftet med IM-övervakningen skiljer sig från syftena med övriga miljöövervakningsprogram genom att IM i detalj ska kunna förklara förändringar i miljön och därmed bidra till tolkningen av resultaten från de mer extensiva programmen. Föreliggande rapport redovisar undersökningar från år 2014 och inbegriper de fyra IMområdena Gårdsjön, Aneboda, Kindla och Gammtratten. Verksamheten under året beskrivs kortfattat i text med glimtar av intressanta resultat som framkommit. Bearbetade data och resultat återfinns i tabellbilagan i slutet på rapporten. Mark och vatten i IM-områdena är jonsvaga, med permanent sura förhållanden och med tämligen höga aluminiumhalter i bäckvatten. Endast Gammtratten uppvisade låga till måttliga halter oorganiskt aluminium, på nivåer som är tämligen ofarliga för gälandande organismer som fisk (Lydersen et al. 2002). Förutom för bly var halterna under de nivåer där man anser att det föreligger risk för biologisk skada med avseende på övriga spårmetaller. Områdena hade låga halter av oorganiska näringsämnen med undantag av Aneboda med tämligen höga nitrathalter sannolikt orsakade av stormskador och barkborreangrepp. Gårdsjöns närhet till havet återspeglas tydligt i kemin medan de höga halterna organiskt material påverkar vattenkvaliteten i Aneboda. Kindlas kemi förefaller präglas av vattnets snabba och ytliga transportvägar i marken, vilket är en vanlig företeelse i svensk skogsmark. Gammtratten är det minst sura området med ett medel-pH runt 5,6 och frekvent förekommande vätekarbonatalkalinitet i bäckvattnet. Jonflödet i Gårdsjön styrs i hög grad av nedfallet av havssalter, medan jonflödet i Aneboda och Kindla påverkas till ungefär lika delar av havssalttillförsel, svaveldeposition och interna biologiska processer. I Gammtratten styrs jonflödena i huvudsak av interna biologiska processer. Under 2014 var årsmedeltemperaturen högre än långtidsmedelvärdet (1961-1990) för alla IMområdena. Det nordliga området Gammtratten visade störst överskott med 2.3 tre andra visade likartat överskott med 1.5 – 1.7 jämfört med långtidsmedel (1960-1990) med 46 mm vid Aneboda och 109 mm vid Gammtratten. Nederbördsfördelningen under året var likartat för de båda områdena med flertalet månader under det normala. Nederbörden vid Kindla överskred långtidsvärdet endast marginellt. För Gårdsjön var nederbörden högre än normalt med ett överskott på hela 332 mm som i huvudsak föll under februari, oktober och december.ᵒC medan deᵒC. Nederbörden 2014 visade lägre värden

Keywords

Ecosystems, catchment, water balances, chemical budgets, biodiversity effects, vegetation, soil processes

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2015, number: 2015:18
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Editors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

Associated SLU-program

Forest
Eutrophication
Climate
Biodiversity
Acidification

UKÄ Subject classification

Soil Science
Geochemistry
Oceanography, Hydrology, Water Resources
Ecology
Forest Science
Environmental Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/69077