Skip to main content
Report, 2015

Modernt odlingssystem och lämpliga sorter förbättrar den svenska plommonodlingens produktivitet och lönsamhet

Tahir, Ibrahim

Abstract

Trots att efterfrågan på plommon (Prunus domestica) ökar i Sverige, är den kommersiella odlingen fortfarande begränsad. Plommonodlingen har minskat med tvåtredjedelar sedan 1971. För att nya samt etablerade odlare ska kunna producera kvalitetsfrukt och öka antal plommonfruktodlingar i Sverige, måste odlingssystemen moderniseras som i sin tur förbättrar produktiviteten och på det viset förstärka den inhemska konkurrenskraften. Detta projekt syftade till att utveckla en ny planterad plommonodling genom en kombination av moderna åtgärder (inklusive tätplantering, ny trädform, veckovis kvävetillförsel och naturligt ogräsbekämpningsmedel) och lämpliga sorter. Projektresultaten visade att etableringsformen hade stor betydelse för trädtillväxten och avkastningen. Slank spindelform i Valor och Vision sorter, hade större positiv effekt på trädtillväxten, trädhelheten och blomning (och till en viss del på skörden) jämfört med central ledareform. Veckovis kvävetillförselstrategi förbättrade trädtillväxten, trädblomningen, trädhelheten och skörden hos alla tre sorter. Med den strategin kunde trädet försörjas med tillräckligt kväve vid behov medan överskott av kvävetillförsel samt läckage till omgivande vattendrag, kunde undvikas. En stark negativ korrelation mellan örternas märktäckningsgrad och trädetableringsprocessen illustrerade den större negativa effekten av konkurrensen mellan träden och ogräset (särskilt i juni) på trädetableringsprocessen. Ättika som ett alternativ till mekanisk ogräsbekämpning, visade inte några märkbara effekter, eftersom konkurrensen mellan träd och ogräs inte hämmades tillräckligt. Behandlingen med enbart mekanisk ogräsbekämpning visade sig ha bättre effekt på etableringsprocessen. Av försöksresultaten kan man dra slutsatsen att odlingsmodell som innefattar trädetablering med slank spindel, veckovis kvävetillförsel och mekanisk ogräsbekämpning (minst fyra gånger per säsong) kan rekommenderas som ett modernt odlingssystem för plommonsorterna Vision och Victory. Slank spindel form i kombination med veckovis kvävetillförsel och ogräsbekämpning med ättika är den bästa modellen som kan rekommenderas för sorten Valor. Jämförelsen mellan de tre sorterna med hänsyn till trädutveckling, tolerans mot ogräs respektive skadegörare och reaktionen på modern etableringsprocess, visar att Valor och Vision sorterna kan rekommenderas starkt för plommonproduktionen i Sydsverige. Sorten Victory kan däremot inte rekommenderas.

Keywords

Plommon; Valor; Vision

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2015, number: 2015:30
ISBN: 978-91-576-8920-7
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, VÄXTFÖRÄDLING, Box 101

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/69101