Skip to main content
Report, 2015

Nya ogräsbekämpningsmetoder vid tidig etablering av radodlade grönsaker i ekologisk odling - Resultat från 2012-2014

Hansson, David; Svensson, Sven-Erik; Ascard, Johan; Hanson, Marie; Johansson, Owe; Malmström, Johan; Modig, Per; Wåhlstedt, Tryggve; Ögren, Elisabeth

Abstract

Projektet "Ogräsbekämpning vid tidig etablering av radodlade grönsaker i ekologisk odling" har utförts under perioden 2012-2014. Målet med projektet har varit att studera, utveckla och utvärdera olika kombinationer av ogräsbekämpningsmetoder som har stor potential till att minska handrensningsbehovet i radsådda kulturer inom ekologisk produktion. Projektet har genomförts enligt arbetssättet "deltagardriven forskning" i samarbete mellan fyra ekologiska grönsaksodlare, tre rådgivare och två forskare från SLU Alnarp. Projektet har huvudsakligen finansierats av Jordbruksverket, men även Partnerskap Alnarp har bidragit med medel under 2013 och 2014. Under hela projektet har vi utvecklat och modifierat olika kombinationer av ogräsbekämpningsmetoder till hela strategier som kan ha stor potential att minska handrensningsbehovet och då speciellt i kulturer som etableras tidigt på säsongen, t.ex. tidig morot. Den bärande idén i en sådan ogrässtrategi för tidiga kulturer bygger här, precis som i sent sådda kulturer, på att i så stor utsträckning som möjligt locka fram ogräsen och bekämpa dem via flamning, precis före kulturväxtens uppkomst. Ogräsbekämpning genom handrensning är den helt dominerande kostnaden vid odling av sådda ekologiska grönsaker. Därför har fältförsök, för att minska handrensningsbehovet, utförts i samarbete med odlarna inom projektet. Utformningen av försöken utgick ifrån odlarnas erfarenheter och kunskaper om metodernas möjligheter och begränsningar. Studier har genomförts för att bekämpa ogräset både före och efter morötternas uppkomst. Orsaken till detta är att vid tidigt sådda kulturer finns det inte så mycket tid till att bekämpa ogräsen före sådden, t.ex. genom falska såbäddar och fördröjd sådd. De metoder som har studerats och utvecklats i projektet är framför allt: Täckning av marken med fiberduk före morotssådden för att locka fröogräsen till attgro tidigare på våren. Duken kombinerades falska såbäddar, fördröjd sådd och medflamning strax före grödans uppkomst. Falska såbäddar på upphöjd bädd med en modifierad långfingerharv. Selektiv harvning inne i morotsraden strax före handrensningen. Sådd i "mörker" via övertäckta såaggregat.Fiberduk i kombination med falska såbäddar före sådd av morot ger en större reduktion av antalet ogräs vid tiden för handrensning, jämfört med falska såbäddar utan fiberduk. Utan fiberduk är det effektivare med två falska såbäddar, jämfört med en falsk såbädd. Med fiberduk resulterade längden den på den fördröjda sådden, i detta fall 6-19 dagar, inte i någon skillnad i antalet ogräs vid tiden för handrensning. Ett försök med falska såbäddar på upphöjd bädd genomfördes med en modifierad långfingerharv utan att de upphöjda bäddarnas form påverkades negativt av de falska såbäddsharvningarna. En falsk såbädd reducerade antalet ogräs med knappt 30 %, medan två falska såbäddar reducerade antalet ogräs med drygt 40 %, jämfört med den obehandlade kontrollen utan falska såbäddar. Selektiv harvning inne i morotsraden har en potential att minska antalet ogräs med 40-50 %. Den selektiva harvningen i raden förutsätter att den föregås av en effektiv flamning vid grödans uppkomst. Erfarenheterna från försöken visar att den selektiva harvningen bör utföras när morotsblasten är 4-5 cm hög och vid max 2 km/h körhastighet. För att minska antalet ogräs i växande gröda vid handrensningstillfället kan sådd ske med metoder där ljusinduceringen av ogräsfrö i markens översta skikt undviks. Detta kan ske genom sådd i "mörker" via övertäckta såaggregat i fullt dagsljus, vilket gav 25-35 % lägre antal ogräs vid tiden för handrensningen.

Keywords

Ogräs; Ogräsbekämpning; Ekologisk odling; Morötter; radodlade grönsaker

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2015, number: 2015:12
ISBN: 978-91-576-8902-3
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103
Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103
Ascard, Johan
Swedish University of Agricultural Sciences, External Relations Alnarp
Hanson, Marie
Hushållningssällskapet Väst
Johansson, Owe
Malmström, Johan
Modig, Per
Wåhlstedt, Tryggve
Ögren, Elisabeth

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/69189