Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2014

Effekter av jordbearbetningssystem på vatten-, sediment- och fosfortransport i övre delen av marken vid olika regnintensitet. : slutrapport SLF Projektnummer H0970242

Joel, Abraham; Wesström, Ingrid; Messing, Ingmar

Abstract

Det finns idag ett stort behov av åtgärder för att minska fosforförluster och transport av sedimenten från land till vatten. Syftet med projektet har varit att öka kunskapen om storleken på vatten-, sediment- och fosfortransporter i övre delen av markprofilen vid olika regnintensiteter. Fältmätningar och laboratoriestudier har genomförts på två lerjordar i försök med olika jordbearbetning. Resultaten visade på en högre avrinning och lägre turbiditet för reducerad jämfört med konventionell bearbetning. Turbiditet och P-koncentrationer i avrinningsvattnet ökade med ökad avrinning. Vid en sänkning av tillflödet tog det lång tid innan turbiditet och P-koncentrationen sjönk i avrinningsvattnet. En platskalibrering är nödvändig om turbiditet ska användas som indikator för P innehåll i avrinningsvatten.

Keywords

Soil structure, clay soil, phosphorus leaching, infiltration

Published in


Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet