Skip to main content
Report, 2015

Ekonomiska konsekvenser av krav på bete för mjölkkor

Alvåsen, Karin

Abstract

I denna rapport om ekonomiska konsekvenser av krav på bete för mjölkkor har ett antal vetenskapliga studier granskats och effekten av betesdrift diskuterats utifrån dess nyttor och kostnader både på företags- och samhällsnivå. Några viktiga slutsatser är: 
  • Djurvälfärd omfattar inte endast djurens hälsa, utan även djurens känslor och uppfattning av sin situation och djurets möjligheter till att leva ett naturligt liv. Bete ger korna möjlighet till att kunna bete sig naturligt och få utlopp för sina naturliga behov. 
  • Den vetenskapliga litteraturen visar att det finns positiva djurvälfärds- och djurhälsoeffekter av att ge kor tillgång till bete under sommaren. 
  • Det är inte berättigat att bortse från de samhällsekonomiska och etiska värden som ett betestvång har, bara för att dessa värden är svåra att skatta. 
  • Betesdriften ger upphov till externa effekter som ofta förbises trots att de är av stor betydelse. 
  • Det finns mer än monetära vinster, på kort och lång sikt för djuret, den enskilde mjölkföretagaren och för samhället av att hålla kor på bete.

Keywords

betesdrift; djurskydd; djurvälfärd; kostnader; mjölkkor

Published in


Publisher: Nationellt centrum för djurvälfärd, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Clinical Sciences

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/69578