Skip to main content
Report, 2013

Rötrest från biogasanläggningar

Salomon, Eva; Wivstad, Maria

Abstract

En viktig utmaning för det ekologiska lantbruket är att utveckla hållbara lösningar för effektiva kretslopp av växtnäring, såväl inom gården, mellan gårdar som mellan stad och land. Det finns många hinder att överbrygga. Det handlar bland annat om att kretsloppsprodukter som genereras i urbana samhällen inte innehåller skadliga halter av främmande ämnen, såsom tungmetaller eller kemiska ämnen. Det handlar också om att restprodukterna innehåller växtnäringsämnen i för växterna rätt proportioner och i tillräckligt höga halter för att vara ekonomiskt intressanta som gödselmedel. Kunskap behöver byggas upp och kommuniceras om hur olika typer av restprodukter ska hanteras på bästa sätt för att undvika negativ miljöbelastning. även gödslingsrekommendationer behöver tas fram för att nå ett högt resursutnyttjande. Under senare år har utbyggnaden av biogasanläggningar tagit fart och det finns idag även ett antal anläggningar från vilka rötresten är godkänd att användas i ekologisk produktion. Syftet med denna skrift är att bidra till att kunskap kommer ut kring möjligheter att förbättra hushållningen med växtnäring vid användning av rötrest från biogasproduktion på ekologiska gårdar. I skriften sammanställs dagsaktuell kunskap och även praktiska erfarenheter kring användning av rötrest. Blandannat presenteras förslag till rekommendationer om hur rötresten ska hanteras och användas för att nå hög avkastning och minimal miljöpåverkan. Skriften vänder sig till växtnärings- och energiråd - givare samt myndigheter som har miljötillsyn inom jordbrukssektorn och andra intresserade av växtnäring, kretslopp och miljö.

Keywords

Rötrest, ekologiskt produktion, biogas, gödsel, växtnäring

Published in


ISBN: 978-91-576-9182-8
Publisher: Centre for Organic Food and Farming (EPOK)

Authors' information

Salomon, Eva
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology

UKÄ Subject classification

Renewable Bioenergy Research
Soil Science
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/69659