Skip to main content
Report, 2015

Myrens betydelse för renen och renskötseln

Blind, Ann-Catrin; Kuoljok, Kajsa; Axelsson Linkowski, Weronika; Tunon, Håkan

Abstract

Detta är en kunskapssammanställning om myrarnas betydelse för renskötselns och hur renskötseln i sin tur påverkar myrarnas biologisk mångfald. Studien är uppbyggd av två delar, en genomgång av vetenskaplig litteratur över biologisk mångfald, myrar och kopplingen till renskötseln och en intervjudel där traineer (samiska renskötare) intervjuar andra samiska renskötare om lokal och traditionell kunskap rörande renskötselns beroende av myrar samt hur den påverkar den biologiska mångfalden. Syftet har varit att skapa ett bredare kunskapsunderlag till kopplingen mellan renskötseln och biologisk mångfald och att synliggöra nyttan med myrar. Detta är en uppföljare till rapporten Ájddo – Reflektioner kring biologisk mångfald i renarnas spår (2012) och en del i ett arbete om att lyfta fram renskötseln som en indikator för ett sammanhållet landskap bestående av många olika biotoper och det biologiska tillståndet för dessa biotoper. Traditionell kunskap, dvs. praktisk erfarenhetsbaserad kunskap som förts vidare från generation till generation, bedöms i exempelvis FN:s Konvention om biologisk mångfald vara en viktig förutsättning för att bevara och hållbart nyttjande av biologisk mångfald samt att uppnå ett framtida hållbart samhälle. NAPTEK – Nationellt program för lokal och traditionell kunskap relaterad

Published in

CBM:s skriftserie
2015, number: 92
ISBN: 978-91-88083-02-9
Publisher: Centrum för biologisk mångfald & Sametinget

Authors' information

Blind, Ann-Catrin
Kuoljok, Kajsa
Axelsson Linkowski, Weronika
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Biodiversity Centre
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Biodiversity Centre

UKÄ Subject classification

Ethnology
Ecology
Environmental Sciences

Publication Identifiers

DOI: https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4078.0242

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/72246