Skip to main content
Report, 2015

Vägar framåt för några nationella myndigheters implementering av konventionen om biologisk mångfald och lokal och traditionell kunskap av betydelse för biologisk mångfald

Tunon, Håkan; Hilding-Rydevik, Tuija; Axelsson Linkowski, Weronika; Forsberg, Maria; Kvarnström, Marie; Warmark, Charlotta; Westin, Anna; Forsberg, Maria

Abstract

På uppdrag av Naturvårdsverket genomförde Centrum för biologisk mångfald under 2014 en utredning, vilket resulterade i denna rapport. Syftet med uppdraget var att göra en fördjupad analys över vilka insatser ett antal svenska statliga myndigheter behöver göra för att uppnå Sveriges åtaganden enligt FN:s konvention om biologisk mångfald vad gäller artikel 8j (särskild hänsyn till s.k. traditionell kunskap som finns hos urfolk och lokala samhällen med traditionella sedvänjor) och artikel 10c (hänsyn till hållbart sedvanebruk). Idén är att de framlagda förslagen ska bidra till att Sverige år 2020 ska nå Aichi-mål 18 gällande dessa frågor, som Sverige varit delaktiga i att besluta om inom mångfaldskonventionen. Traditionell kunskap, dvs. praktisk erfarenhetsbaserad kunskap som förts vidare från generation till generation, bedöms vara en viktig förutsättning för att bevara och hållbart nyttja biologisk mångfald samt uppnå ett framtida hållbart samhälle.

Published in

CBM:s skriftserie
2015, number: 95
ISBN: 978-91-88083-05-0
Publisher: Centrum för biologisk mångfald

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Biodiversity Centre
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Biodiversity Centre
Axelsson Linkowski, Weronika
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Biodiversity Centre
Forsberg, Maria
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Biodiversity Centre
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Biodiversity Centre
Warmark, Charlotta
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Biodiversity Centre
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Biodiversity Centre
Forsberg, Maria
Uppsala University

UKÄ Subject classification

Social Sciences Interdisciplinary
Environmental Sciences
Ecology
Public Administration Studies

Publication Identifiers

DOI: https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2719.8802

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/72248