Skip to main content
Book, 2015

Urbana nyanser av grönt

Wingren, Carola; Alsanius, Beatrix; Karlen, Helena; Lidström, Viveka

Abstract

I ett gränsöverskridande samarbete mellan universitet, kommun, stat och företag har vi i denna skrift försökt fånga och utveckla idéer om den urbana grönskans roll i en förtätad stad. Frågan är högaktuell när flertalet kommuner förtätar, för att minska transporter och koldioxidutsläpp samt bevaka intresset för den goda jordbruksmarken så att den fortsatt kan vara tillgänglig för livsmedelsförsörjning. Men förtätningen är inte bara av godo, om nära rekreationsområden försvinner och negativa extrema klimatsituationer som värmeöar, vindeffekter eller översvämningar uppstår. Därför vill vi se vårt arbete som ett inlägg i debatten om vart vi är på väg, med hantering av det offentliga rummet men också av det privata. I vårt arbete vill vi synliggöra de möjligheter som en grönare stadsplanering skulle kunna leda till, där tätt inte alltid är tätt, och där grönt nyanseras, såväl vad det gäller estetik, upplevelse, som biologisk mångfald, skötsel eller användning. Vi vill visa på att grönska i nya former kan bidra till att utveckla stadens mellanrum, och vi vill berätta om dess fördelar för att minska negativa effekter av en bebyggelseförtätning. Vi bidrar också med synpunkter på vilka frågor som bör ställas inför en förtätning i staden; om klimat, trygghet, mötesplatser, biologisk mångfald, men också om 'grön stadsbyggnadskonst' där en urban grön typologi och nya grönurbana begrepp och visioner behöver utvecklas. Vi som medverkat i projektet hoppas att denna skrift och tillhörande film, ska inspirera till vidare diskussion om vad tätt och grönt kan vara i en stad som utvecklas med hållbara förtecken.

Keywords

urban green, landscape architecture, vegetation

Published in

Stad & land (Alnarp. 1982)
2015, number: 187
Publisher: Movium

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Lidström, Viveka
Ramböll Sverige AB

UKÄ Subject classification

Visual Arts
Other Materials Engineering
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

Publication Identifiers

ISBN: 978-91-576-9343-3

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/72285