Skip to main content
Report, 2015

Genetisk undersökning av torsk från Ålands hav

Bergström, Ulf; Christiansen, Henrik; Florin, Ann-Britt; Lunneryd, Sven-Gunnar; André, Carl;

Abstract

För att undersöka om torsken i Ålands hav kan utgöra ett separat lekbestånd har Sveriges lantbruksuniversitet och Göteborgs universitet gjort genetiska släktskapsanalyser på totalt 263 individer samt kartlagt tillväxt och parasitförekomst i torsk från olika delar av Östersjön. Resultaten visar att den torsk som leker i Ålands hav kan vara genetiskt skild från det så kallade östra beståndet som leker i södra Östersjön, även om skillnaderna är små. En genetisk skillnad indikerar att det kan vara fråga om två bestånd som har ett begränsat utbyte med varandra, alternativt att det endast är individer med en särskild genuppsättning som sprids från Bornholm och ansamlas i Ålands hav. Individer från Ålands hav har en högre tillväxt än torsk från södra Östersjön, och saknar parasiten sälmask som är talrik i södra Östersjön. En sammanställning av yrkesfiskets fångster visar att man historiskt sett fångat mycket torsk i Ålands hav, och att fångsterna de senaste åren varit ökande i motsats till övriga delar av Östersjön. Sammantaget indikerar våra resultat att torsken i Ålands hav kan utgöra ett separat lekbestånd. För att belägga detta behövs dock ytterligare studier i form av befruktningsexperiment i låg salthalt, kemiska analyser av fiskarnas hörselstenar samt fördjupad statistisk analys av det undersökta genetiska materialet. Ifall torsken i Ålands hav utgör ett lokalt reproducerande bestånd så är det fråga om en unik anpassning till den låga salthalten, och en separat förvaltning behövs för ett fortsatt uthålligt fiske.

Keywords

Atlantic cod; Population ecology; Sea of Åland; genetics

Published in


Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet; Göteborgs universitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Christiansen, Henrik
University of Leuven (KU Leuven)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
André, Carl

Associated SLU-program

Coastal and sea areas

UKÄ Subject classification

Ecology
Genetics

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/73941