Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2005

Transport och vistelseytor för nöt, en förstudie över framtida tekniska lösningar

von; Wachenfelt, Hans

Abstract

Denna förstudie innerhåller en sammanställning av redan utförda studier och litteratur inom två områden: utegångsdjur och yttre vistelseytor i Sverige samt utveckling av geotextil-material och dess användningsområden. Målet har varit att beskriva yttre vistelseytors miljöbelastning och konsekvenser vid utomhus djurhållning och ge vägledning för insatser att lösa några av de problem som uppstår. Sammanställningen över geotextilmaterialen syftar till att visa möjliga material-kombinationer och hur dessa skulle kunna användas i syfte att ge en dränerande bädd som kan bära djurens klövar, avleda gödselförorenad vätska och förhindra att växtnäringsämnen kommer ut i sjöar och vattendrag

Keywords

Utomhus vistelseytor (outdoor yards); yttre miljöbelastning (external environmental load); yt- och dräneringsvatten (drainage and surface runoff) sammansatt geotextil material (geotextile combinations)

Published in

Specialmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi (JBT)
2005, number: 137
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi (JBT)

   SLU Authors

  • Von Wachenfelt, Hans

   • Department of Agricultural Biosystems and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/7445