Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2015Open access

Analys av sambandet mellan vargtäthet och antal fårbesättningar

Frank, Jens; Svensson, Linn; López-Bao, José Vicente; Zetterberg, Andreas

Abstract

Vi har analyserat sambandet mellan antal vargangrepp på får och andra variabler som vargtäthet, vargrevirens status och täthet av fårbesättningar med och utan rovdjursavvisande stängsel. Av analyserna framgår tydligt att den variabel som uppvisar starkast samband med antalet vargangrepp på får är tätheten av fårbesättningar. Varken tätheten av vargrevir (oavsett status; familjegrupp, par eller ensam stationär) eller andelen fårgårdar som mottagit bidrag till rovdjursavvisande stängsel är signifikanta i någon modell. Att det finns varg i ett område där det också finns får är en förutsättning som avgör huruvida det kan ske angrepp eller inte, medan antalet angrepp som faktiskt inträffar beror av hur många fårbesättningar som finns i området. Revir som etableras utanför de befintliga vargreviren (2014/2015) kan i genomsnitt förväntas generera 30 % fler vargangrepp på får jämfört med de revir som existerar idag. Om de nya reviren etableras i områden med avsevärt högre täthet av fårbesättningar förväntas även antalet vargangrepp på får öka i samma utsträckning. Att reducera antalet angrepp med hjälp av bidrag till rovdjursavvisande stängsel skulle kosta i genomsnitt dubbelt så mycket i de ”nya” reviren som i de befintliga, eftersom de nya i genomsnitt skulle innehålla det dubbla antalet fårbesättningar. Det är viktigt att läsaren är medveten om de begränsningar som finns vad gäller alla korrelationer. Att det finns ett samband säger mycket lite eller ingenting om kausalitet, dvs orsak och verkan.

Keywords

Varg, vargtäthet, angrepp, vargrevir, får, fårbesättning, stängsel, bidrag.

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2015, number: 2015:6ISBN: 978-91-86331-82-5
Publisher: Viltskadecenter