Skip to main content
Factsheet, 2016

Bättre fosforutnyttjande med effektiva löksorter?

Caspersen, Siri

Abstract

Ett effektivt utnyttjande av fosforgödselmedel är angeläget eftersom fosfor är en begränsad och icke förnybar resurs. Fosforförluster från odlad mark är dessutom en viktig orsak till övergödning och algblomning i Östersjön. Lök har ett grovt rotssystem och kräver relativt mycket fosforgödsel. I det här projektet har olika löksorters förmåga att ta upp och utnyttja fosfor jämförts och sorternas egenskaper har studerats. Kunskap om skillnader i fosforeffektivitet mellan sorter kan användas för att optimera tillförseln av fosfor vid odling av frilandsgrönsaker.

Keywords

phosphorus efficiency, onion, Allium cepa

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2016, number: 2016:8
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/76223