Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2015Open access

Analyser av MT från ett avelsperspektiv

Arvelius, Per

Abstract

I denna rapport redovisas genetiska analyser av SBKs nya mentaltest (MT), det vill säga den version av MT som varit i bruk sedan 2007, och av gamla MT (den version som gällde till och med 2006) och MH (den version som gällt sedan 1997) för raserna schäfer, rottweiler, boxer och hovawart.

Av de 33 beteendemåtten från MH kan 22 sammanfattas i de fem underliggande egenskaperna Lekfullhet, Nyfikenhet/Orädsla, Jaktintresse, Socialitet och Aggressivitet. Fem av de tio måtten i gamla MT går att sammanfatta i de två underliggande egenskaperna Självtillit och Aggressivitet. För nya MT går 20 av de 24 måtten att sammanfatta i sex underliggande egenskaper: Gripa-hålla-dra, Självtillit, Engagemang, Jaktlust, Samarbetsvilja och Socialitet.

Arvbarheterna för de 33, 10 respektive 24 beteendemåtten från MH och gamla och nya MT varierar från ungefär 5-30 procent, och för de underliggande egenskaperna från 10-40 procent. Räknat som genomsnitt över alla beteendemått inom respektive testform visar gamla MT högre arvbarheter än MH, och nya MT visar i sin tur högre arvbarheter än gamla MT. I de flesta fall är arvbarheterna för låga för att selektion av avelsdjur baserad på fenotyp (så kallad individselektion) ska vara effektiv. För att komma rimligt snabbt framåt i avelsarbetet måste man därför börja använda insamlade testdata från MH och MT för att skatta så kallade avelsvärden eller mentalindex att basera selektionen av avelsdjur på.

De genetiska korrelationerna mellan de olika testformerna visar att nya MT rent genetiskt tycks fånga "allt" som mättes/mäts i gamla MT och MH, och i tillägg ytterligare några egenskaper (de underliggande egenskaperna Gripa-Hålla-Dra och Samarbetsvilja från nya MT mättes inte i gamla MT, och beteendemåttet Socialt samspel från nya MT mäts inte i MH). I kombination med det faktum att arvbarheterna i de flesta fall är likvärdiga eller något högre i nya MT jämfört med MH och gamla MT tyder detta på att nya MT ur ett avelsperspektiv är en minst lika bra testform.

Det kan mycket väl hända att förändringar behöver göras i nya MT (detta är inget som studerats inom ramen för denna rapport). Vad de redovisade analyserna emellertid visar är att nya MT jämfört med MH och gamla MT är ett väl så bra avelsverktyg och att arbarheterna är tillräckligt höga för att testen ska kunna användas för avelsändamål. Därför är det viktigt att innan annat än mindre justeringar genomförs göra ordentliga analyser av nya MT. Om man kommer fram till att mer genomgripande förändringar är nödvändiga måste säkerställas att dessa genomförs på ett genomtänkt och kvalitetssäkrat sätt.

Published in

Rapport / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
2015, number: 151
Publisher: Institutionen för husdjursgenetik, Sveriges Lantbruksuniversitet