Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2016

Ett rikligt fältskikt minskar betestrycket på gran kring foderplatser

Garrido, Pablo; Kjellander, Petter

Abstract

På 28 % av de undersökta provytorna kring foderplatser noterades hjortbete på gran. På betespåverkade träd var ca 9 % av alla skott inom 0,5-4 m höjd betade. Betet upphörde vid ca 200 m avstånd från foderplatserna. Betestrycket på gran påverkades framförallt av tillgången på alternativt naturligt bete. Att plantera gran för att undvika betesskador är ingen slutgiltig lösning på betesproblematiken. Givet att antalet växtätare hålls konstant föreslår vi att foderplatserna placeras där det finns ett rikt fältskikt, eller att skogen sköts på ett sådant sätt att fältskikt och lövträd gynnas, så att betesskadorna minimeras.

Published in

Fakta. Skog
2016, number: 2015:15
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet