Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2016Open access

Älgars flyktbeteende vid jakt med löshund inom och utanför vargområden

Sand, Håkan; Mallwitz, Daniel; Zimmermann, Barbara

Abstract

Vi undersökte vilka faktorer, inklusive närvaron av varg, som påverkar flyktbeteendet hos älg i samband med ett antal försök med jagande älghundar vid Grimsö forskningsstation i Bergslagen. Vi fann inget stöd för hypotesen att älgarnas tidigare erfarenhet och exponering för varg påverkade deras flyktrespons. älgarnas flyktrespons var istället starkt kopplad till vilken hund som användes och detta speglar troligen beteendeskillnader mellan olika hundar i deras sätt att jaga. En jämförelse av resultaten från Grimsö med motsvarande typ av försök i Västerbotten visade att älgarna i stort sett hade samma mönster i sin flyktrespons på jagande hund. Trots att den internationella forskningen om interaktioner mellan rovdjur och bytesdjur tycks tyda på att återetablering av rovdjur relativt snabbt kan leda till beteendeförändringar hos bytesdjuren så fann vi inget stöd för denna hypotes i vår studie.

Published in

Fakta. Skog
2016, number: 2016:1
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

   UKÄ Subject classification

   Zoology
   Fish and Wildlife Management
   Ecology

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/76790